Nova Lei de Augas: brutal subida de impostos do PP a toda a cidadanía

O Partido Popular aprobou en solitario no Parlamento de Galiza a Lei de augas, que ten como único obxectivo aumentar a capacidade recadadora da Xunta, facéndonos pagar a toda a veciñanza un imposto sobre a auga.

No país da auga, esta suba de impostos vai a multiplicar por tres o actual canon. Ademais a instalación dun contador homologado será obrigatorio no caso de que Augas de Galiza así o estime oportuno e en caso de non facelo o/a usuario/a poderá ser sancionado con multas de até 30.000€

Máis información:
A suba de impostos que o PP introduce coa nova lei de augas, vai supoñer multiplicar por tres o actual canon para todos os usuarios e usuarias que teñan abastecemento e saneamento público xestionado pola Xunta de Galiza, pasando do 100 euros ao ano para vivendas de catro persoas.

Ademais, os titulares de captacións propias e pozos particulares, terán que pagar o Canón da Auga, e instalar contadores homologados: de non facelo no prazo de seis meses o canon da auga liquidaráselle polo método de estimación obxectiva (en función da concesión de auga que se teña ou do consumo medio dunha vivenda) A instalación dun contador homologado será obrigatorio no caso de que Augas de Galiza así o estime oportuno e en caso de non facelo o/a usuario/a poderá ser sancionado con multas de até 30.000€.

Os/as titulares de traídas colectivas son responsábeis solidarios do pago do canon por parte dos usuarios e usuarias.

Todos os usuarios e usuarias de auga van a ter que pagar estes novos impostos, xa que se suprimen as exencións que actualmente están vixentes, que benefician ao medio rural. Así:


No novo canon non se exclúe de pagar o imposto a ningún núcleo rural, nin aos de menos de 2.000 habitantes, exentos do canon de saneamento na actualidade, nin tan sequera os de 500 habitantes que excluía a lei de 1993. Neste sentido, o BNG presentou unha emenda, que foi rexeitada polo PP, e que eximia de pagar o canon a todos os núcleos de poboación inferiores a 2.500 habitantes, o que implicaría que todo o rural quedaría exento de pagar o Canon da Auga.


Tampouco se exclúen do pago do imposto os núcleos rurais que non teñan rede de saneamento, mentres este non entre en funcionamento.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.