Arquivo da categoría: Pesca

O BNG levará as demandas dos mariñeiros de Corrubedo ao Parlamento Galego

O concelleiro nacionalista Antón Parada estivo en Corrubedo para atender as demandas dos mariñeiros de Corrubedo en relación ás deficiencias que presenta instalación portuaria.

Os mariñeiros de Corrubedo trasladáronlle ao representante do BNG a falta de chabolas para poderen traballar baixo cuberto e non baixo as inclemencias do tempo.
Reiteraron as demandas, que o BNG xa trasladara o ano pasado ao goberno municipal e a Portos de Galiza, como a necesidade de reparar as escaleiras, sinalización viaria para evitar que os vehículos aparquen diante da rampla, o rebaixe da rampla no seu tramo final para evitar que as embarcacións encallen así como aumentar e mellorar o alumeado.

Ante este problema de total esquecemento por parte de Portos e o goberno local, Parada Fernández anuncioulles que estes problemas alén de ser levados novamente ao pleno do Concello de Ribeira, serán trasladados ao Parlamento de Galiza para que a deputada nacionalista encargada de asuntos marítimos Montse Prado interpele ao responsábel de Portos de Galiza esixíndolle expliacións sobre o abandono do Porto de Corrubedo así como habilitar partidas orzamentarias para o seu arranxo e mellora.

Iniciativa presentada en 2013 polo BNG: veciñanza de Corrubedo e BNG denuncian o mal estado da zona portuaria

O BNG insta a Portos e a Mar a que se impliquen na posta en marcha da lonxa

A deputada nacionalista Montse Prado, acompañada do responsábel comarcal do BNG e o grupo municipal do BNG ribeirense, realizou unha visita á nova lonxa de Ribeira para coñecer o seu funcionamento e ver cal vai ser o sistema de traballo. Tamén tivo ocasión de se reunir co novo colectivo creado ante as inquedanzas de parte do sector, Sector Pesquero de Ribeira.

Tanto a visita á nova lonxa como a xuntanza con Sector Pesquero de Ribeira prodúcense a raíz de existir divisións no sector do mar pola posta en marcha da rula ribeirense e o cambio de modelo de funcionamento e do sistema de traballo.

Para a deputada Montse Prado é lóxico que cando mudas de casa haxa cambios pero denunciou como “a Consellería do Mar e Portos de Galiza están de perfil ante un posíbel choque de trens na posta en marcha da nova lonxa e a nós [BNG] preocúpanos que non haxa acordo entre as partes porque será nefasto para o sector e para Ribeira”.

Prado tamén apuntou que “Portos e Mar non poden investir máis de 15 millóns de euros para logo crear problemas e divisións no sector do mar. Desde o BNG sabemos que existen discrepancias entre Sector Pesquero de Ribeira e os xestores da nova lonxa polo modelo de xestión e as taxas, por iso Mar e Portos deben sentar co sector para propiciar un acordo que beneficie a ambas partes”.

O responsábel comarcal do BNG Luís Pérez fixo fincapé en que desde o BNG queremos evitar unha guerra aberta no sector do mar e por iso esiximos que “Portos e a Consellería do Mar se xunten coas dúas partes implicadas para diaolgar e conseguir que o sector estea o máis unido posíbel facendo que a lonxa de Ribeira siga sendo referente, porque con isto gaña o sector e gaña Ribeira”.

Fotografías das diferentes xuntanzas: Reunións co sector do mar

O BNG e a empresa que xestionará a nova lonxa de Ribeira reúnense para falar do seu futuro

O Concello de Ribeira é o primeiro interesado en que a lonxa vaia ben e funcione xa que iso implicará o mantemento e a creación de postos de traballo. Ante unha infraestrutura de tal tamaño é preciso atraer novas descargas. Segundo a empresa que gañou a autorización temporal para xestionar a lonxa durante 3 anos + posibilidade dun ano de prórroga, chámase UTE Lonxa de Ribeira SL.

Os representantes informáronnos de que xa se están poñendo en contacto con outras confrarías da ría arousá e con empresas que poidan ter interese en descargar os barcos no porto ribeirense.

A empresa Lonxa de Ribeira está constituída por xente de Ribeira e con experiencia de traballo neste porto pesqueiro, mais están en plenas negociacións coa confraría de Ribeira para que se integre na sociedade e poida ser parte activa na xestión da rula, pois esta entidade representa a unha gran cantidade de mariñeiros, mariscadoras/es… e para o cal se vai ofrecer unha colaboración especial ante ese carácter de entidade representativa do sector pesqueiro.

Segundo comentaron desde a sociedade a apertura da nova lonxa implicará mellorar o control do peixe e marisco que se descarga no porto e tamén se cumprirá coa normativa hixiénico-sanitarias e cadea de frío, situación que agora non se dá. A realización dos diferentes procesos; descarga, peso, trazabilidade e informatización das poxas en tempo real implicará a contratación dunhas 30 persoas. No proceso de comercialización tamén estarán presentes as vendedurías.

Segundo puidemos saber no BNG, a empresa subirá do 1% ao 3% o que lle cobra á confraría ribeirense mais está disposta a contratarlle servizos a esta entidade por valor do 2% para que non supoña unha perda de recursos económicos para as persoas socias da entidade.

Con respecto ás persoas minoristas indicouse que se lle sube o prezo que pagan en 50€ máis ao mes e que van ter unha serie de servizos tales como espazos propios de traballo.

Desde o BNG criticouse, no Parlamento de Galiza, o escurantismo e a incapacidade de Portos de Galiza e da Consallaría do Mar de poñer andar unha instalación tras investir 15 millóns de euros nese macroedificio que implica uns custes de mantemento desorbitados. Do mesmo xeito pediuse a rebaixa do aparcadoiro para que poida ser rendíbel a súa apertura.

A concelleira e responsábel de asuntos marítimos Pilar Sampedro, explicou que no Bloque apostábamos por unha xestión mixta onde o 51% do capital fose público e o 49% restante fose o sector (confrarías, empresas exportadoras, vendedurías, etc) algo que se desbotou de vez sen tan sequera estudala por parte da Consallaría ou Portos de Galiza.

Finalmente, desde o BNG solicitamos que se proceda a abrir a nova infraestrutura canto antes, pois é preciso poñer en funcionamento un investimento de 15 millóns de € que por agora permanece pechado e sen uso.

Aprobado o regulamento de verteduras e unha ordenanza para mellorar a accesibilidade

Moción do BNG en contra da merma dos coeficientes redutores da pesca: O vello modelo sobre o réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores/as do Mar, completamente desfasado, tivo que ir modificándose para actualizar os coeficientes redutores aplicábeis á pesca, incluíndose novas actividades que estaban excluídas como o marisqueiro, os percebeiros, bateeiros, etc. Este criterio foi substituído por un novo baseado no tipo de buque, sen chegar aínda ao fondo da cuestión: o dereito a reducir a idade mínima de xubilación naquelas actividades profesionais de natureza penosa, tóxica, perigosa e insalubre nas que se acusen elevados índices de morbilidade ou sinistralidade, así como aquelas que impliquen unha continua separación familiar e alonxamento do fogar.Concelleira nacionalista, Pilar Sampedro

Aínda así, coa nova normativa até finais do 2015, a frota galega que faena en augas internacionais (cefalopodeiros, palangreiros, arrastreiros, etc) estaban considerados “conxeladores” polo que se lles aplicaba o coeficiente máximo de 0,40. Isto é, que con 25 anos enrolado un tripulante tería dereito a se xubilar aos 55 anos.

O pasado ano, o Goberno español (Dirección da Mariña Mercante), modificou a aplicación destes coeficientes, de xeito que agora só considera buques “conxeladores” as embarcacións de máis de 70 m de eslora e capacidade superior ás 1.000 toneladas “TRD”. O resto, de menores dimensións, son considerados buques “fresqueiros” sen teren en conta nin a actividade, nin a zona de pesca, nin as condicións de vida a bordo. Segundo explicou a concelleira nacionalista Pilar Sampedro “pretenden aplicárlles unha rebaixa no coeficiente de 0,40 ao 0,25-0,35, o que evidencia unha absoluta miopía por parte deste departamento de “secano”.

Esta medida afecta básicamente a Galiza, primeira potencia pesqueira do Estado, e cun tipo de frota que é, a que resulta penalizada. Segundo a Pilar Sampedro en en Ribeira vanse ver afectadas unhas 17 embarcacións con base no porto ribeirense polo que o número de afectados é elevado, iso sen contar cos mariñeiros ribeirenses enrolados en embarcacións con porto base noutros lugares”.

Con esta medida vense afectados os traballadores da frota palangreira, a frota cefalopodeira e o resto da frota arrastreira que non alcance as novas condicións establecidas por Madrid con independencia de onde pesque. Prexudícase así a milleiros de mariñeiros galegos que verían aumentada a súa vida laboral.

Por iso, o BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal, a adopción do seguinte ACORDO;

A) Manifestar o apoio deste Concello ás tripulación embarcadas en buques que faenan en augas internacionais, e reclamar do Goberno español a retirada da orde interna da Dirección da Mariña Mercante de modificación dos coeficientes redutores para os conxeladores.
B) Revisar de oficio todas as pensións que se resolveron co actual procedemento para impedir a discriminación a respecto dos que historicamente se lle recoñeceu o 0,40. Restituír a legalidade e o sentido común.
C) Solicitar unha revisión profunda do caduco modelo baseado na zona e o tamaño da embarcación para ir a un novo que incentive as condicións reais das actividades profesionais da pesca, recoñecendo aquelas que teñen maior penosidade, perigosidade , sexan insalubres e provoquen sinistralidade e altas morbilidades.
D) Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do Goberno español e grupos parlamentares do Parlamento de Galiza e Congreso dos Deputados.
Aprobado por unanimidade

Modificación das ordenanzas fiscais para 2017: conxelación de todas as taxas para o 2017, rebaixarase un 1% o impostos de tracción mecánica, aprobáronse as  emendas do BNG para elevar até os 25 anos a bonificación  a mocidade con pai e nai no desemprego e tamén elevar a bonificación por Carnet Xove. Outra das novidades é que os prezos da Fieiteira redondearanse para evitar andar cobrando con céntimos. O pádel é unha das actividades que baixan de prezo debido á oferta existente noutros concellos.
Aprobado por unanimidade

Regulamento de Verteduras do Concello de Ribeira: este importante documento que regulará os parámetros, condicións e xeito de vertedura de augas residuais á rede municipal. Tamén se recollen sancións ante infraccións leves de ata 15.000€, graves ata 60.000€ e moi graves ata 100.000€. Finalmente, resúltanos rechamante que tras estar exposta ao público para poder presentar alegacións, este importante documento só recibiu emendas por parte do BNGEste regulamento será a ferramenta que permitirá que o Concello loite contra posíbeis cheiros e verteduras contaminantes que se produzan ademais de regular as verteduras en orixe e someter todo a un control rigoroso.
Aprobado por unanimidade tras incorporar as emendas do BNG

Solicitude do BNG para a revisión e limpeza da rede de saneamento: comunicouse no Pleno que se lle mandará ao Grupo de Emerxencias Municipais limpar aqueles puntos onde haxa obstrucións e que se revisará toda a rede de saneamento.
Solicitude do BNG para a posta en valor da fonde de Carreiriña: farase unha limpeza e acondicionamento da zona para que a veciñanza poida desfrutar desta fonte.
Pregunta do BNG en relación á antiga escola de integración xitana: por agora non se ten pensando un uso para darlle, mais adecentarase e desbrozarase a parcela.

Reclamación do 4º xulgado para Ribeira: a Corporación Municipal sacou adiante por unanimidade unha proposta para esixir que Ribeira conte cun 4º xulgado que permita reducir a grande carga de traballo que soporta. Namentres isto non sexa así, se reforce o persoal dos 3 xulgados xa existentes tal e como pediu o Bloque.

Outros asuntos:
-Aprobación da ordenanza reguladora para a instalación de ramplas de accesibilidade para negocios e edificios residenciais na cal o BNG.
-Incorporación dunha parcela no lugar de Aldea en Castiñerias ao inventario municipal. – Deuse conta da situación dos cheiros que se están producindo en diversos puntos do municipio e as accións que se van levar a cabo.
-Convenio de colaboracón con institucións penitenciarias: para que se poidan facer traballos comunitarios en Ribeira. Aprobado por unanimidade
-Nivelaranse as tapas de sumidoiros situadas estrada que vai cara o centro recreativo de Artes que estaban baixas e provocaban molestias nos vehículos.
-Melloras na rúa Pedriñas de Carreira. Aprobado por unanimidade – Tapar un buraco que existe en Laxe. Aprobado por unanimidade
Paso do grupo de C’s ao concelleiras/os non adscritas/os de María José Brión e Asier Casais. Votos a favor de PP, PSOE e 3 concelleiras/os non adscritas/os. Abstención de BNG, IPR e C’s

O BNG pelexará para que os mariñeiros non vexan reducidos os seus dereitos laborais

a-concelleira-pilar-sampedro-e-o-edil-xose-antonio-vazquez-cobasO Real Decreto 1311/2007, de 5 outubro establecía novos criterios para determinar a pensión de xubilación do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, dun modelo instaurado nos anos 70 para a Mariña Mercante que se baseaba en aplicar un coeficiente redutor na idade de xubilación en función da zona que navegase o barco. Zonas que viñan reguladas a través dunha Ordenanza de Traballo da Mariña Mercante do 20 de maio de 1969.

Este vello modelo, completamente desfasado, tivo que ir modificándose para actualizar os coeficientes redutores aplicábeis á pesca, incluíndose novas actividades que estaban excluídas como o marisqueiro, os percebeiros, bateeiros, etc. Este criterio caduco foi substituído por un novo baseado no tipo de buque, sen chegar aínda ao fondo da cuestión: o dereito a reducir a idade mínima de xubilación naquelas actividades profesionais de natureza penosa, tóxica, perigosa e insalubre nas que se acusen elevados índices de morbilidade ou sinistralidade, así como aquelas que impliquen unha continua separación familiar e alonxamento do fogar.

Aínda así, con esta nova normativa até finais do 2015, a frota galega que faena en augas internacionais (cefalopodeiros, palangreiros, arrastreiros, etc) estaban considerados “conxeladores” polo que se lles aplicaba o coeficiente máximo de 0,40. Isto é, que con 25 anos enrolado un tripulante tería dereito a se xubilar aos 55 anos.

O pasado ano, o Goberno español (Dirección da Mariña Mercante, dependente do Ministerio de Fomento), a través dunha orde interna, modificou a aplicación destes coeficientes, de xeito que agora unicamente considera buques “conxeladores” aquelas embarcacións que teña una eslora de máis de 70 m e capacidade superior ás 1.000 TRB. O resto, dadas as súas menores dimensións, pasan a ser considerados buques “fresqueiros” sen teren en conta nin a actividade, nin a zona de pesca, nin as condicións de vida a bordo. Segundo explicou a concelleira nacionalista Pilar Sampedro “pretenden aplicárlles unha rebaixa no coeficiente de 0,40 ao 0,25-0,35, o que evidencia unha absoluta miopía por parte deste departamento de “secano”.

Esta medida afecta básicamente a Galiza, primeira potencia pesqueira do Estado, e cun tipo de frota que é, a que resulta penalizada. Segundo a Pilar Sampedro en ”en Ribeira vanse ver afectadas unhas 17 embarcacións con base no porto ribeirense polo que o número de afectados é elevado, iso sen contar cos mariñeiros ribeirenses enrolados en embarcacións con porto base noutros lugares”.

a-concelleira-pilar-sampedro-e-o-edil-xose-vazquez-cobas-no-porto-de-ribeira-lonxa-de-ribeira-ao-fondoCon esta medida vense afectados os traballadores da frota palangreira, a frota cefalopodeira e o resto da frota arrastreira que non alcance as novas condicións establecidas por Madrid con independencia de que pesque nas Malvinas, en NAFO ou en calquera outro mar do mundo. Prexudícase así a milleiros de mariñeiros galegos que verían aumentada a súa vida laboral e sufrirían unha grave discriminación a respecto daqueles buques que cumpran as condicións de tamaño: atuneiros e algúns arrastreiros de fondo, que verán como desenvolvendo a mesma actividade, no mesmo caladoiro e en peores condicións de habitabilidade, verán diminuídos os seus dereitos de xubilación polo tamaño do barco. Esta decisión do Goberno español resulta inasumíbel e surrealista para os tempos que corren.

Por iso, o BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal, a adopción do seguinte acordo:

A) Manifestar o apoio deste Concello ás tripulación embarcadas en buques que faenan en augas internacionais, e reclamar do Goberno español e do Ministerio de Fomento a retirada da orde interna da Dirección da Mariña Mercante de modificación dos coeficientes redutores para os conxeladores.

B) Revisar de oficio todas as pensións que se resolveron co actual procedemento para impedir a discriminación a respecto dos que historicamente se lle recoñeceu o 0,40. Restituír a legalidade e o sentido común.

C) Solicitar unha revisión profunda do caduco modelo baseado na zona e o tamaño da embarcación para ir a un novo que incentive as condicións reais das actividades profesionais da pesca, recoñecendo aquelas que teñen maior penosidade, perigosidade , sexan insalubres e provoquen sinistralidade e altas morbilidades.

D) Solicitar o cese do Director Xeral da Mariña Mercante por incompetente e por descoñecer a realidade da pesca, ao aplicar criterios discriminatorios que conculcan os dereitos fundamentais dos traballadores galegos. Reprobar á titular do Ministerio de Fomento por consentir esta tropelía e non responder ás demandas levadas a cabo polos sindicatos e a patronal pesqueira dende o 2015.

E) Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do Goberno español e grupos parlamentares do Parlamento de Galiza e Congreso dos Deputados.