Arquivo da categoría: Mocidade

Galiza Nova e BNG reivindican unha Galiza diversa no día LGTBI

Un ano máis, desde Galiza Nova e o BNG queremos amosar o noso recoñecemento ás persoas lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais (LGTBI). O 28 de xuño é unha xornada de reivindicación para nós e debe selo para todos/as. Día de loita porque hoxe aínda non se acadou unha normalización social de respecto á liberdade e diversidade sexual das persoas e mesmo sectores da dereita e relixiosos pretenden limitar dereitos e dar pasos atrás.

É necesaria a implicación das institucións e dos poderes públicos e da sociedade en xeral para acadarmos unha normalidade plena mediante políticas de sensibilización, condena de actos discriminatorios, educación afectivo-sexual, pulo polo respecto á liberdade individual da escolla sexual, etc. Estes motivos levan a Galiza Nova e ao BNG a manifestarmos publicamente que traballamos e defendemos os dereitos das persoas lesbianas, gais, transexuais e bisexuais, pulando pola igualdade de dereitos e a normalización social de todas estas opcións de vida que aínda padecen discriminación social.

Neste ano queremos facer máis visíbel que existe unha Galiza diversa, é por isto que imos facer unha serie de murais polos concellos da Barbanza que conciencien á poboación de que é necesario avanzar no respecto e a tolerancia cara a diversidade para que calquera persoa poida amosar libremente a súa sexualidade sen prexuízos. É preciso reivindicarmos unha Galiza diversa na que non haxa discriminación por razón de orientación sexual e que se poida vivir en igualdade e respecto cara a diversidade.

Galiza Nova inicia unha campaña contra a precariedade laboral e o desemprego da mocidade

Desde Galiza Nova criticamos a brutal precarización das condicións de traballo e o empobrecemento dos salarios da mocidade galega, esiximos salarios dignos e o fin dos contratos precarios.

Actualmente existen tres tipos de contratos ou convenios que as empresas, amparadas polos gobernos do Estado e da Xunta do Partido Popular, utilizan para explotar a mocidade galega. Son os contratos de prácticas e de formación, e os contratos de bolsas de empresa.

Os contratos de formación e de prácticas sérvenlle as empresas para contratar xente nova en precario para que realice traballo cualificado a cambio de salario cero ou por un salario moi inferior ao fixado por convenio.Elvira Blanco e Luís Pérez

Así, mentres os mozos reciben un salario miserento, as empresas aproveitan beneficios fiscais como a redución do 50% da cota da Seguridade Social polo contrato, porcentaxe que pode aumentar ata un 50% adicional se o contrato se asina con beneficiarios do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Por outra parte, dende Galiza Nova tamén alertamos de que cos tipos de contratos de bolsas de empresa, por medio de universidades, feuga ou fuac, moitas empresas incumpren as bases da convocatoria e están a contratar traballadoras a custo cero para cubrir baixas ou vacacións de persoas empregadas, sobre todo no verán.

Queremos tamén lembrar que o 50% da mocidade galega está desempregada, supondo un total de 8.700 persoas da comarca que non teñen emprego. Pola contra, os que si teñen emprego, teñen que facerlle fronte tamén ás estatísticas: o 97% das novas contratacións son temporais, e unha de cada tres mozas que teñen emprego traballan a tempo parcial.

En canto á emigración xuvenil, non só temos que reclamar a volta das máis de 100.000 persoas mozas (2000 só no Concello de Ribeira) emigradas dende a chegada de Feijóo, emigradas en busca das posibilidades de vida que lles negan no País, senón que temos que denunciar que a Xunta de Galicia segue a fomentar a fuga da mocidade con programas como o Galeuropa, no que o goberno galego abre concurso para a mocidade traballar gratis para empresas doutros países da Unión Europea.

Confírmanse así as incapacidades das políticas do Partido Popular na Xunta na creación de emprego e especialmente de emprego xuvenil.

GALIZA NOVA ESIXE MEDIDAS URXENTES:

– Fin dos contratos precarios. Os contratos en formación para estudantado e as prácticas laborais deben estar remuneradas ao 100%.
– Derrogación das últimas reformas laborais do PPSOE.
– Derrogación do atraso de idade de xubilación, que ademais de ser inxusto coas persoas maiores, atrasa o acceso ao traballo da mocidade.

– Prohibición das Empresas de Traballo Temporal e dos contratos precarios para potenciar as oficinas de emprego públicas que actualmente só conseguen o 4% dos contratos.

– Impulsar a creación dunha rede municipal e/ou comarcal de empregabilidade para xente moza. Coordinación co Servizo Público de Emprego na xestión das ofertas de traballo, evitando que sexan as ETT’s as que xestionen a oferta laboral a modo de mercaderes de escravas.

– Eliminación das horas extras e redución da xornadas laboral a 35hs semanais, para avanzar nas condicións de vida dignas e ampliar os postos de traballo.

– Posta en marcha pola Xunta de Galiza dun Plan Galego de Emprego Xuvenil dirixido á inserción laboral da xente nova e adaptábel á realidade de cada concello, ao tempo que se guíe o traballo cara a sectores estratéxicos de cada zona do País, e que incorpore:

1. Programa de inserción laboral para xente moza, que acompañado dunha titorización específica de cada persoa, esta reciba unha renda durante o período de formación laboral, ao tempo que se guíe a forza de traballo aos sectores estratéxicos para o desenvolvemento da economía galega.
2. Promoción de novos espazos de actividade para a xeración de emprego potenciando sectores de actividade que prioritariamente creen emprego entre a mocidade.
3. Iniciativas para a recuperación de novas e novos investigadores/as que emigraron, para que poidan desenvolver o coñecemento e investigación nos secores estratéxicos galegos.
4. Programas de orientación, recualificación, formación e aprendizase para mocidade desempregada.
5. Potenciar o emprendemento a través de empresas de economía social e local.

Potenciar a creación de bolsas destinadas a titulad@s superiores en colaboración coas universidades, para executar proxectos de especialización, exportación e innovación da economía local vinculados a sectores produtivos da bisbarra (conserva, mar, cultura, turismo, etc).

Apoiar proxectos emprendedores de xente moza a través do acompañamento do desenvolvemento desde o inicio, creando espazos gratuítos de coworking para a mocidade, onde convivan diversas culturas profesionais coas que obter sinerxias.

Crear un servizo de seguimento da mocidade desempregada, coa finalidade de garantir e procurar a súa introdución no emprego.

Actuación dos concellos na liña de dar saídas laborais acaidas á realidade socioeconómica, garantindo o mantemento da poboación en espazos rurais.

– Axudar ao desenvolvemento de proxectos e iniciativas de mocidade da Barbanza para a creación e/ou mantemento de explotacións agro-gandeiras e de agricultura ecolóxica, e favorecer aqueles proxectos libres de transxénicos.

Vídeo: Galiza Nova inicia campaña contra a precariedade laboral e o desemprego da mocidade

PP e IPR blindan a privatización do monitorado deportivo de Ribeira

O pleno de febreiro rematou con todas as propostas do BNG aprobadas por unanimidade.

- Consolidación da privatización do monitorado deportivo de Ribeira: A sombra da privatización do ámbito deportivo no Concello de Ribeira xa non é un rumor, o PP co apoio de IPR acaba de consolidar a privatización de todo o monitorado deportivo (persoal piscina, pádel, mansaxe, fitness, socorrismo, etc).
A proposta
aprobada por estes dous partidos é a de contratar unha empresa por 1.160.000€ por un período de 4 anos extensíbel a 6, para que xestione todas as actividades deportivas que se leven a cabo en instalacións públicas. Ademais o prego de condicións detalla que a “experiencia dilatada” pode substituír a titulación homologada que se require para o desempeño destes postos de traballo.A Fieiteira. Ribeira. Foto Cotecno

A alternativa presentada polo BNG e apoiada por PSOE e C’s tamén, era a de manter o servizo público coa maior convocatoria de emprego público feita en anos. Sería unha convocatoria dun concurso-oposición baseado na igualdade, mérito e capacidade para acceder ás prazas públicas de emprego, cun total de 13 prazas de monitorado. A privatización será 360.000€ máis cara que a prestación do servizo de maneira publica.

No BNG defendemos a nosa proposta en base ao artigo 26 da lei 7/1985 Reguladora das Bases do Réxime Local onde establece que os servizos mínimos que un concello de máis de 20.000 habitantes debe prestar, son os seguintes:

alumeado público, cemitierio, recollida de residuos, limpeza viaria, abast. de auga, depuración, pavimentación de rúas, protección civil, servizos sociais, prevención e extinción de incendios e instalacións deportivas de uso público.

PLENO_3O BNG contactou cos servizos xurídicos da Deputación da Coruña e co secretario municipal para confirmar a viabilidade da nosa proposta de facer unhas oposicións públicas para a contratación do persoal deportivo. Este asesoramento avala e confirma que é legal e posíbel realizar oposicións para crear esas 13 prazas de emprego público de persoal deportivo e ademais confirman que en base a ese artigo da lei 7/1985 esa prestación pode considerarse “un servizo público esencial”.

A proposta de privatización foi apoiada cos votos a favor de PP e IPR (11) e os votos en contra de BNG, PSOE e C’s (10) 

- Moción do BNG para instar á Xunta a que loite contra a desigualdade laboral: a edil Pilar Sampedro Laranga defendeu esta iniciativa encamiñada a que o concello, como institución máis achegada á veciñanza, se comprometa a poñer en marcha políticas que revertan a desigualdade laboral das mulleres. As políticas austericidas do PP frearon a posta en marcha de medidas de igualdade, tanto no referido á lexislación como á realización de programas concretos. Por exemplo, a paralización da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galiza.
PLENO_2Con esta inacción o goberno da Xunta incumpre o seu compromiso de integrar a dimensión de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, cumprindo co seguimento das políticas e accións sobre as que existen competencias en relación ao acceso ao emprego, desenvolvendo políticas de integración e apostando pola igualdade real no ámbito laboral
. Ante isto o BNG solicitou entre outras medidas, axudas específicas para a creación de empresas femininas de mulleres con especial atención ás mulleres mozas e ás de máis de 45 anos e a creación dunha Renda de Inserción Laboral para mulleres desempregadas de máis de 50 anos, cunha vida laboral igual ou superior a 30 anos de cotización e que tivesen esgotado as prestacións e facilitar a conciliación da vida persoal e familiar conforme a lexislación vixente.

A iniciativa foi aprobada por unanimidade

Proposta completa: Moción lei do traballo en igualdade das mulleres de Galiza

- Moción do BNG en relación ás carencias e desperfectos no porto de Corrubedo: o concelleiro Xosé Antón Parada tras escoitar as queixas da veciñanza de Corrubedo e dos mariñeiros, presentou esta iniciativa que se aprobou co voto a favor de todos os grupos da Corporación Municipal.

O edil Xosé Antón Parada e a vice-responsábel do BNG estiveron con veciños e veciñas de Corrubedo avaliando o mal estado da zona portuaria

Na mencionada zona portuaria, case a totalidade das farolas están fóra de servizo, ben por estar fundidas ou rotas as conexións eléctricas –como pode observarse no Anexo fotográfico- Máis aínda, algunhas levan moito tempo nese estado –máis dun ano-. No proprio peirao as escaleiras de acceso están ou oxidadas ou rotas e a piques de se desprenderen, co que conleva iso de perigo. As barandas de protección completamente oxidadas, o que vai supoñer a súa futura corrosión e probable desprendemento.
Verbo do feísmo, a carón mesmo do restaurante que hai no porto, atopámonos cunha edificación en construcción que leva varios anos así. Ocupa parte do dominio das beirarrúas con cascotes de pedra, unicamente protexidos por unha malla de ferro coa metade das celas rotas; o que supón un perigo engadido para crianzas e maiores. E non digamos dos socavóns e fochancas que se atopan na rúa de acceso á rampla.
Aprobada por unanimidade. Fotos: Estado do porto de Corrubedo

Proposta completa: Moción sobre carencias e desperfectos no porto de Corrubedo

- Proposta do BNG para crear un parque de barras: o concelleiro Luís Pérez Barral dixo que no noso municipio non é estraño ver como moitas persoas realizan prácticas deportivas ao aire libre e en lugares públicos, é por iso que cómpre ter unha serie de instalacións deportivas acordes á demanda existente. Ribeira carece na actualidade de parques de barras que axuden e fomenten a práctica deportiva da calistenia e que se deberían instalar, nun primeiro momento, en Artes e Coroso.
Desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que crear unhas instalacións precisas, non só para as persoas que realizan calistenia, senón que tamén podería ser empregada por veciños e veciñas que practican diferentes deportes e na cal poderían realizar adestramentos e estiramentos.
Aprobouse a proposta por unanimidade e realizarase un investimento de 13.000€

- Proposta de medidas de seguridade viaria e marquesiñas: a edil Pilar Sampedro e Luís Pérez Barral fixeron varias propostas para que se instalen elementos de seguridade viaria a avenida das Carolinas antes da rotonda que dá acceso á nova lonxa por mala visibilidade. O BNG fixo a proposta de instalar uns reflectores no chan ao longo do seu perímetro contribuirían a mellorar a súa visibilidade e servirían como elemento de seguridade para evitar posíbeis sinistros. Medida que podía ser extensíbel a todas as rotondas do municipio. Alén disto, tamén se elevarán os pasos de peóns e procederase a sinalar a rotonda.Luís Pérez Barral, Pilar Sampedro Laranga. Letreiro

A segunda medida do BNG aprobada foi a de solicitar o pintado dun paso de peóns na avenida de Ferrol, preto de Xarás. Desde o BNG cremos que é necesario dotar a zona dun paso de peóns, que dea servizo ás vivendas que hai na marxe esquerda da estrada (se baixamos desde Xarás cara Ribeira). Actualmente esta banda da estrada carece de beirarrúas e non existe paso habilitado para acceder aos establecementos comerciais que hai na outra beirarrúa ou para ir ao supermercado. Entendemos que este paso axudaría a mellorar a seguridade viaria para a veciñanza que reside na zona, evitando que se xoguen a vida cada vez que teñen que ir ao supermercado cruzando o acceso á autovía ou queren atravesar os carrís da avenida de Ferrol.
A terceira medida do BNG aprobada foi a de dotar a Palmeira dunha nova marquesiña de bus na parada que hai preto do cemiterio. Solicitudes completas

- Proposta do BNG para crear unha área de aparcamento no colexio de Carreira: na contorna do colexio Pé do Corniño de Carreira xéranse retencións e situacións de perigo nas horas de entrada e saída das crianzas, sobre todo se as condicións meteorólóxicas son malas. Por iso propoñemos habilitar unha área de estacionamento.
Aprobado por unanimidade. Solicitude completa

- Devolución da garantía presentada por “Obras e Servizos Lixó”: esta empresa gañou nun primeiro momento o contrato de alumeado público de Ribeira, mais non presentou a documentación polo que acabou levando este servizo a empresa Ferrovial. O prego de condicións ditamina que o Concello de Ribeira debe requisarlle a garantía depositada de 169.000€ para concursar a aquelas empresas que gañaran e non presentaran a documentación esixida. Malia este requisito, o goberno de Ribeira e a empresa defenden a súa devolución en base a un informe no que a empresa declara que non é a culpábel de non presentar a documentación, senón que é debido a erros e motivos alleos á propia empresa. Este tema está en mans da xustiza. O BNG propuxo deixalo sobre a mesa até que haxa unha sentenza firme e obrar en base ao que diga o ditame da xustiza. Proposta aprobada por PP e IPR (11) cos votos en contra do BNG, PSOE e C’s (10)

- Outros asuntos:

- Plan de Aforro e Investimento da Deputación da Coruña foia probado por unanimidade e contempla as seguintes actuacións:
A) Remodelación do campo de fútbol de Carreira (263.973€) B) Redución da débeda (162.256€) C) Reforzo saneamento rúa Bos Aires de Corrubedo (57.781€) 

- Aprobación definitiva do Regulamento de Participación Veciñal. Aprobado por unanimidade
- Melloras en parques infantís. Aprobado por unanimidade
- Cesión de terreos para comisaría de policía. Aprobado por unanimidade
- Recuperación duns terreos en Corrubedo e Aguiño dos que consta que son de titularidade municipal e sobre os que hai unha reclamación. – Pregunta do BNG sobre o funcionamento do saneamento e o bombeo de Teira.

Galiza Nova e BNG presentan campañas contra a violencia machista no Día Mundial da Eliminación da Violencia Contra as Mulleres

As compañeiras do BNG e da organización xuvenil Galiza Nova da Barbanza resaltaron que a violencia machista é un dos problemas máis graves da nosa sociedade, polo que demandan o recoñecemento lexítimo das vítimas de feminicidio, ante a inefectividade das medidas tomadas até o momento polos gobernos do Partido Popular. Isto fai que o número de vítimas recoñecidas sexa esaxerado: máis de 50 mulleres asasinadas no que vai de ano.Adelina Ces, Severino Romero, Elvira Blanco, Cristina Andrade, Raquel Suárez e Carlos Ansoar. BNG Barbanza. Foto Chechu López

Tamén co gallo do 25 de Novembro, a Asamblea de Mulleres de Galiza Nova vén de publicar o voceiro nacional Activas, co que se pretente visibilizar todas as violencias que oprimen ás mulleres do País. Estas violencias non quedan só na violencia física e sexual, das que se fan eco de vez en cando institucións e medios, senón que abarcan moitas outras formas de agresión coas que este Estado machista, retrógrado e capitalista nos oprime pola nosa condición de mulleres, de mozas e de galegas.

Así, existen outras formas de violencia que non son percibidas como tal pola sociedade. Día tras día enfrontámonos a unha violencia simbólica que nos obriga a actuar dunha forma determinada a través de patróns estereotipados establecidos coa publicidade. A violencia institucional de quen nos impiden o acceso a políticas públicas e regulan leis que atentan contra a liberdade dos nosos corpos, ou á violencia económica, que fai que as mulleres cobremos menos que os homes por igual ou máis horas de traballo. Ata ás formas de violencia máis recoñecidas pola súa gravidade, que son as violencias sexual e física: todas as semanas, mulleres son asasinadas, pasando a converterse nunha mera cifra para o Estado español e para os medios.

Por todo isto, dende Galiza Nova e o BNG consideran que é necesario tanto unha resposta social colectiva como medidas políticas e institucionais que non sexan simplemente a repulsa ou a condena. Ante a magnitude do número de feminicidios, xunto coa a reprodución de todas estas formas de violencia pouco visibilizadas, demandan tamén medidas integrais efectivas que combatan o machismo e defendan un modelo de relacións entre as persoas baseado na equidade.

O BNG da Barbanza mostra o seu apoio á concentración convocada pola asociación Mulleres en Acción o mércores 25 de novembro na praza do Concello de Ribeira e o concello de Rianxo gobernado polo BNG celebrará diversas actividades de concienciación e unha concentración o domingo 29 na praza de Castelao. 

Voceiro “Activas” da Asemblea de Mulleres de Galiza Nova: Insumisas e rebeldes por unha Galiza feminista!

Video: Galiza Nova e BNG mostran a súa repulsa contra a violencia machista

Fotografías: O BNG apoia as concentracións contra a violencia machista

A asemblea de Galiza Nova escolle a Elvira Blanco responsable comarcal

“Na mocidade nacionalista e rebelde está o motor da transformación da Barbanza e o futuro de toda Galiza”.

Galiza Nova realizou na tarde do sábado asemblea aberta da mocidade da Barbanza na que participou o Secretario Xeral de Galiza Nova, Alberte Mera. En dita xuntanza os mozas e mozos de Galiza Nova debateron sobre a situación da mocidade na comarca e na Galiza, e escolleron a Elvira Blanco coma nova responsábel comarca de Galiza Nova na Barbanza, en substitución do compañeiro Alexandre Ríos Batista que se atopa desprazado na Coruña por motivos de estudo. O concelleiro de Galiza Nova e BNG en Ribeira, Luís Pérez Barral será o novo vice-responsábel comarcal da organizacón xuvenil na Barbanza.

O secretario xeral de Galiza Nova Alberte Mera (4º pola dereita) e Elvira Blanco (6ª pola dereita) con membros de Galiza Nova Barbanza.Actualmente Elvira é a vice-responsábel local do BNG en Ribeira e Luís é concelleiro, membro da Dirección Nacional e da Permanente de Galiza Nova, tarefas que ambos compatibilizarán co traballo comarcal na organización xuvenil.

Elvira aceptou a responsabilidade que lle propuxeron as súas compañeiras e compañeiros con gratitude e moitos ánimos para coordinar o traballo xuvenil na comarca, coa seguranza de que na mocidade nacionalista e rebelde está o motor da transformación da Barbanza e o futuro de toda Galiza.

Con esta asemblea demostrouse que na Barbanza existe un gran número de rapaces e rapazas concienciados cos problemas que o modelo de goberno do Partido Popular impón na Galiza. A xente nova sabe que este é un momento decisivo para organizarse e atallar os problemas que afectan á mocidade da comarca, como son as altas taxas de desemprego e emigración xuvenil.

Consolídase así un equipo de mozas e mozos nacionalistas con moitas ganas de traballar, mobilizar á xente nova e potenciar a visibilidade de Galiza Nova na comarca do Barbanza.

Asemblea de Galiza Nova da Barbanza
Galiza, 3 de outubro de 2015