Arquivo da categoría: Iniciativas do Grupo Municipal

A veciñanza de Palmeira e o BNG únense para impedir a instalación dunha antena preto das casas

O grupo municipal do BNG mantivo dúas xuntanzas coa veciñanza de Palmeira ante a grande inquedanza que xurdiu na parroquia polo emprazamento dunha antena de telefonía que se pretende instalar preto do campo de fútbol e das vivendas.

Na mencionada zona xa existe outra antena, mais a que se pretende instalar agora vai ser moito máis potente e non se está tendo en conta a opinión da veciñanza para a súa colocación. As veciñas e veciños de Palmeira e o BNG consideramos que pode situarse nun lugar máis afastado e reducir as radiacións electromagnéticas que poden prexudicar a saúde.

Sobre a repercusión das ondas que desprenden os emisores de telefonía móbil, tal e como explicaron os concelleiros nacionalistas Xosé Vázquez Cobas e Luís Pérez Barral, a Organización Mundial da Saúde (OMS) adoptou o denominado principio de precaución e recomenda unha política de xestión de riscos aplicada en circunstancias cun grao de incerteza científica, o que representa a necesidade de emprender accións para un risco potencialmente grave sen necesidade de agardar os resultados das investigacións científicas.

Pola súa banda, o Tribunal de Apelación de Versalles declarou que, aínda que a realidade do risco segue sendo hipotética, se fai evidente da lectura das contribucións e publicacións científicas producidas no debate sobre a repercusión das antenas de telefonía na saúde e tendo en conta as posicións lexislativas diverxentes adoptadas en diversos estados, que persiste a incerteza sobre a inocuidade da exposición ás ondas emitidas polas antenas de retransmisión e pódese considerar seria e razoábel. Deste xeito, invertiu a carga da proba ás empresas de telefonía, de forma que han de ser elas as que demostren que non entrañan risco para a saúde e non as persoas supostamente afectadas.

Por estes motivos, o grupo municipal do BNG realizará unha pregunta no Pleno que o Concello de Ribeira ten o luns 26 de xuño, se a empresa xa solicitou permiso e que por que o goberno municipal xa adoptou a defensa da empresa no canto de defender os lexítimos intereses veciñais de querer afastala das vivendas. O compromiso do BNG é defender a lexítima opinión da veciñanza e por iso nos comprometemos a defender os intereses veciñais fronte aos empresariais, cousa que o goberno local non está a facer.

O BNG quere que Ribeira se declare vila libre de circos con animais

A cuestión do respecto cara aos animais levou a que o pobo demande novas accións en diferentes eidos normativos. Esta mesma semana un circo que emprega animais quixo instalarse en Boiro a pesar da prohbición expresa por parte do concello boirense, nunha actitude intolerábel non fixeron caso das indicación e colocaron cartalaría e mesmo quixeron levantar o precinto policial que lle impedía a apertura. En Ribeira será a segunda vez que se debata esta cuestión, pois o BNG xa presentara en febreiro de 2014 unha iniciativa moi semellante que fora rexeitada por PP e IPR.

O uso de animais en espectáculos é, quizais, un dos aspectos máis surrealistas que teñen lugar no noso país, nomeadamente os circos, que ofrecen unha imaxe radicalmente distorsionada do que supón a fauna silvestre.

A vida destes animais nos circos caracterízase polo illamento, o castigo, o medo e o cativerio. As exhibicións de animais nos circos ofrecen tamén unha mensaxe educativa negativa. Aínda que os espectáculos circenses non amosen condutas de violencia explícita á vista do público espectador, os actos que os animais teñen que realizar durante toda a súa vida non son habituais nin naturais e, para obrigalos a se comportaren deste xeito, sométenos a métodos de adestramento baseados no castigo físico, a privación de alimento e ao illamento do resto dos seus conxéneres.

Os animais que viven nos circos están obrigados a permaneceren o resto da súa vida privados de liberdade, atados, engaiolados ou encadeados en camións de traslado, negando calquera posibilidade de satisfacción das súas necesidades etolóxicas e naturais. A natureza transitoria dos circos e a vida constante de confinamento, privación de estimulación e frustración da fauna, conduce os animais a estados neuróticos e comportamentos repetitivos “estereotipados”, como balancear a cabeza ou corpo, movementos circulares dentro das gaiolas e até automutilacións.

Estes trastornos psicolóxicos chegan a provocar reaccións violentas que poden causar graves riscos para as persoas en caso de accidente, un extremo que sucedeu en numerosas ocasións ao longo dos últimos anos. Un importante número de países e vilas de todo o mundo xa vetaron o uso de animais nos circos con base na súa protección e benestar, ao considerar que a súa exhibición e as condicións de vida supoñen unha crueldade, ao mesmo tempo que incrementan o tráfico ilegal de animais e a caza furtiva de especies protexidas.

Alén do anteriormente exposto os circos usan os animais como reclamo do público infantil. Desde o Bloque xulgamos que as crianzas, a sociedade do futuro, merecen unha educación baseada en valores que inclúan o respecto cara aos seres vivos e o seu contorno. Neste mesmo sentido, dicir que xa que Ribeira conta cunha canceira, o Concello de Ribeira debería realizar accións dirixidas a prmover a adopción dos animais que se atopan nesa instalación.

Por todo o anteriormente exposto desde o BNG propoñemos que en Ribeira se adopten os seguintes acordos:

A) Que o Concello de Ribeira non autorice nin promova ou ampare a instalación de circos nin establecementos feirais con animais no termo municipal.
B) Declarar o Concello de Ribeira, vila libre de circos e feiras con animais.
C) Que este concello non permita a instalación de publicidade de espectáculos circenses e feirais con animais no termo municipal.
D) Que o Concello de Ribeira promova a adopción de animais da canceira municipal.

O BNG pide maior seguridade nos accesos para a área lúdica do Castro en Castiñeiras


A área lúdica que existe na punta do Castro en Castiñeiras ten un acceso moi deficiente e moi perigoso. O BNG ten posto de manifesto en reiteradas ocasións que non abonda con rematar as obras, cómpre (e aquí está o máis complicado) vixilar que estas se axeitan ao acordado e cumpran as condicións de seguridade para as que foron proxectadas.

No caso do parque de Castiñeiras a veciñanza e o BNG, esiximosa creación dun tramo de beirarrúas de acceso ao recinto. Hoxe en día, non existe tal acceso e o perigo para nai/pais e crianzas é ben manifesto posto que tamén se carece dun paso de peóns en condicións que facilite o acceso. Tamén existe risco de caídas para os cativos por mor dun profundo desnivel que hai entre a rampla de acceso banda ao mar por mor da construcción do edificio de usos portuarios.

É por todo isto que o concelleiro do BNG Xosé Antón Parada, pedirá do concello:

A) Dotar ao tramo que vai do remate do paseo ata a entrada do Parque dun acceso acondicionado e seguro para todas as persoas usuarias do Parque.
B) Valar e sinalizar o profundo socavón que existe á entrada, entre a rampla e o edificio de usos portuarios.

O BNG denuncia a inacción do goberno ante a negativa da Policía Local a usar galego e respectar as leis

No mes de novembro de 2016 o BNG rexistraba unha solicitude para que os membros da Policía Local ribeirense empregasen a lingua galega como lingua vehicular nas súas comunicacións sobre cortes viarios, desvíos provisionais, prohibicións temporais… xa que estas comunicacións estaban a facerse só en castelán.

Os motivos que nos levaban no Bloque a presentar esta proposta tiñan que ver directamente con:

A) Cumprimento efectivo ao artigo 5.3 do Estatuto de Autonomía de Galicia onde se di:

Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en tódolos planos da vida pública, cultural e informativa, e disporán os medios necesarios para facilita-lo seu coñecemento

B) Cumprimento efectivo do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega aprobado unanimemente polo Parlamento de Galiza no ano 2004. Dentro da área da administración local recóllese:

1.2.3. Establecer que todos os departamentos e organismos dependentes das deputacións e concellos (oficinas de atención ao público, instalacións deportivas, televisións e radios municipais, servizos de augas, etc.) teñan a lingua galega como lingua xeral de referencia oral e escrita

 

Na solicitude rexistrada tamén se engadía que debíamos promover un uso normalizado da lingua propia de Galiza en tódolos ámbitos e sobre todo naqueles onde o galego aínda está pouco presente como poden ser os corpos e forzas de seguridade, administración de xustiza, etc. Unha boa medida sería empregar o que se denomina oferta positiva. Consiste na adopción do galego como lingua de contacto inicial entre a persoa que representa a Administración, neste caso un policía e o ou a cidadá. Coa oferta positiva desinhibimos o galego do interlocutor, permite que o galego saia da ocultación e facilita que a conversa poida continuar nesa lingua, se o veciño ou veciña o desexa, eliminando a barreira rutineira pola que un veciño ou veciña lle oculta o seu galego a todo aquel que aparece revestido de máis poder ou autoridade.

Esta petición ficou sen resposta e sen cumprimento, xa que no mes de marzo de 2017, o Bloque Nacionalista Galego volvía presentar unha iniciativa na que se denunciaba a vulneración de dereitos nas probas de selección de persoal para ocupar 12 postos de auxiliares para este corpo de seguridade. A vulneración producíase ao non facilitar o exame en galego a algunha persoa que así o solicitara e mesmo tivo que aturar malas contestacións.

Este feito, supuxo unha grave situación de discriminación lingüística e unha vulneración de dereitos fundamentais, posto que o artigo seis da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística di:

1. Os cidadáns teñen dereito ó uso do galego, oralmente e por escrito, nas súas relacións coa Administración Pública no ámbito territorial da Comunidade Autónoma.
2. As actuacións administrativas en Galicia serán válidas e producirán os seus efectos calquera que sexa a lingua oficial empregada.
3. Os poderes públicos de Galicia promoverán o uso normal da lingua galega, oralmente e por escrito, nas súas relacións cos cidadáns.

Pois ben, neste mes de abril de 2017 atopámonos que a aparente belixerancia coa lingua galega por parte da Policía Local de Ribeira segue en pé e vai a máis. Nesta ocasión o BNG denuncia a deturpación da toponimia no aviso que a Policía Local está a difundir con motivo da I Trivolta a Galicia que organiza a Federación Galega de Triatlon.

No escrito poden verse escrito Avda de la Coruña e Avda del Ferrol, formas claramente deturpadas e non oficiais nin correctas o que vulnera o artigo 10.1 da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística e outros acordos adoptados polas autoridades competentes como as corporacións municipais respectivas e da propia Xunta de Galiza para a denominación oficial de ámbolos dous concellos.

Desde o BNG Ribeira vemos con preocupación como un departamento do Concello de Ribeira, neste caso o da Policía Local, exclúe a lingua propia de Galiza de toda a súa actividade, mesmo chegando a incumprir lexislación en vigor en materia de dereitos e deberes lingüísticos. Tampouco entendemos que se a lingua vehicular do Concello de Ribeira é o galego, este departamento se negue a empregar a lingua galega nas súas comunicacións coa veciñanza sen que o goberno local actúe.

Desde o Bloque propoñemos que, xa que o Concello de Ribeira conta cun departamento de normalización lingüística, este debería prestar especial atención a aqueloutros departamentos que reiteradamente están a incumprir lexislación en materia lingüística. Desde normalización lingüística tamén se podería prestar axuda a departamentos onde exista un uso anecdótico ou inexistente da lingua galega para que o persoal poida elaborar os seus informes e comunicados en lingua galega sen dificultade.

Ante todo o anteriormente exposto, en nome do BNG solicito:

A) Que o alcalde de Ribeira inicie as accións oportunas para rematar cos incumprimentos dos dereitos e deberes lexislativos por parte da Policía Local.
B) 
Que a área de normalización lingüística preste atención especial aos departamentos que exclúen ou teñen un baixo uso da lingua galega, prestando asesoramento e promovendo o uso do galego.

O BNG consegue que Portos de Galiza vaia asfaltar o Malecón e as Carolinas

Resumo do pleno ordinario do mes de abril de 2017:

- O BNG consegue que Portos de Galiza vaia asfaltar o Malecón e as Carolinas: na actualidade a Avenida das Carolinas e a Avenida do Malecón son titularidade pública en mans de Portos de Galiza. Este ente público, que tantos terreos quere posuír, está deixando nunha situación de deterioro bastante acusado as vías das dúas avenidas mencionadas.

Desde o BNG consideramos que, se Portos de Galiza desexa ser titular dos terreos que que hoxe en día xa non teñen un uso portuario, non só debe selo para ter os beneficios que lle reporta o cobro de taxas á hostalaría pola colocación das terrazas, senón que tamén debe selo para cumprir coas súas obrigas de manter en bo estado de mantemento o firme da principal estrada de acceso ao casco urbano de Ribeira.

Cabe lembrar que o Concello de Ribeira xa corre co custo da limpeza e da iluminación desta zona por ser de interese xeral para a veciñanza do municipio. O concelleiro Luís Pérez Barral que defendeu a proposta dixo “pensamos que se Portos de Galiza quere ter a propiedade destas dúas avenidas, que son as dúas entradas principais a Ribeira, debe mantelas en condicións. No caso contrario debería cederlla ao Concello de Ribeira para que sexa esta institución a que teña a titularidade para poder mantela nunhas condicións óptimas para a seguridade viaria”.

Grazas ao traballo realizado polo BNG no Concello de Ribeira e co traslado desta demanda a Portos de Galiza, informóusenos de que antes de verán será amañado o firme de ámbalas dúas avenidas. Desde o Bloque congratulámonos de que así sexa, pois as veciñas e veciños de Ribeira merecen unhas estradas en boas condicións de seguridade.

- Mellora da seguridade viaria e da accesibilidade no Porto de Palmeira: a iniciativa do BNG presentada pola edil Pilar Sampedro Laranga, trataba sobre a velocidade excesiva pola que transitan os vehículos polo porto de Palmeira, polo paseo marítimo. Tendo en conta que no mesmo se atopa un parque infantil e unha pista de fútbol, así como bastante afluencia de persoas paseando polo mesmo, a excesiva velocidade dos vehículos fan correr un risco innecesario a xente que anda polo lugar.

O paso que hai dende o parque ao paso de peóns para cruzar ata a calzada é unha chapa de ferro torta que limita o movemento dos viandantes en dito acceso e carece de lonxitude suficiente como para que unha cadeira de rodas suba ou baixe por ela con normalidade. Debido a altura excesiva que hai na beirarrúa do paseo, as persoas maiores ou con algunha minusvalía física teñen moitas dificultades para acceder a mesma. Colocouse recentemente unha rampla ao comezo do recheo mais os que viven na Arrochela ou están no parque teñen que dar un rodeo para poder utilizalo aumentando a súa vulnerabilidade ante un posible risco, pois teñen que atravesar pola calzada para poder acceder a ela.

En base a todas estas necesidades, o BNG solicitou e realizarase:

1º Poñer pasos elevados no paseo marítimo para reducir a velocidade dos vehículos e mellorar a accesibilidade.
2º Poñer un paso na beirarrúa a unha altura próxima ao parque para que os veciños poidan acceder á mesma sen correr riscos.

- Outros asuntos:
- Prórroga do contrato con Ana Naya SL para a xestión do servizo público da escola infantil municipal. Aprobado cos votos a favor do PP, en contra de IPR, C’s e 2 edís non adscritos/as e a abstención do BNG, PSOE e 1 edil non adscrita.
- Convenio entre Ribeira e Porto do Son para solicitar un obradoiro de emprego con 20 prazas en total. Aprobado por unanimidade.
- Solicitude do BNG para mellorar a rede de saneamento e limpeza dunha estrada en Carreira.
- Melloras no parque infantil da Rochela en Palmeira. Aprobado por unanimidade
- Solicitada a retirada de postes na rúa Lagarto de Aguiño.
- Instalación de papeleiras na rúa do Frade.
- Colocación duns bancos no Faro de Corrubedo.