O BNG escoita as demandas da veciñanza de Oleiros

O BNG segue coa campaña de participación veciñal Parroquias con Voz, como xa sabedes o grupo municipal nacionalista visita as parroquias para escoitar e recoller as demandas da veciñanza. Estas demandas serán trasladadas ao Concello de Ribeira para que sexan incorporadas ao Orzamento de 2017. Deste xeito a veciñanza vai poder condicionar parte dese Orzamento e protagonista na toma de decisións políticas. O BNG estivo na parroquia de Oleiros.

6ª xuntanza, Oleiros

A veciñanza de Oleiros mostrou moito descontento coa intención que pretenden o goberno de instalar un novo parque biosaudábel xa que o existente non se usa. Criticaron a falta de mantemento do parque das crianzas que si é moi utilizado. Neste mesmo eido solicitaron o arranxo dos parques de Lixó, Muíños e Salmón.

En materia de seguridade viaria reclamaron maior sinalización nos entornos frecuentados por crianzas e a recolocación das marquesiñas que dificultan o paso pola beirarrúa como por exemplo no lugar da Gándara.

Outro tema importante encadrado no debate da peonalización do centro de Ribeira foi que a parroquia de Oleiros carece de servizo de transporte público propio. A única liña que pasa polo núcleo da parroquia é a que vai a Noia, cun prezo elevado e cunha regularidade moi dispersa. Oleiros é unha parroquia envellecida e moitas persoas maiores precisan transporte público para desprazarse. Desde o BNG trasladouse a proposta do grupo nacionalista de querer subvencionar as viaxes a metade de prezo, idea que foi ben recibida.

Finalmente unha demanda que nos trasladaron é a necesidade de facer pequenas melloras de iluminación, mantemento e seguridade no centro social, así como a necesidade de mellorar a limpeza dos colectores de lixo.

Xuntanza ante os problemas coa EDAR no Concello de Ribeira

O BNG, a través do seu concelleiro Luís Pérez Barral, participou da xuntanza que houbo onte no Concello de Ribeira entre as representantes da plataforma afectadas pola EDAR de Ribeira, a conselleira de Medio Ambiente, o director de Augas de Galiza e a directora de Acuaes.

Os membros da plataforma detallaron as incidencias e problemas que levan soportando desde agosto (cheiros, desbordamentos, verteduras, etc). Comentouse que nun primeiro momento había tubaxes que vertían augas fecais que non estaban conectados á rede, como o da praia dos Mosqueiros, denunciado polo BNG, e polos que se procedeu a conectar este punto de vertedura coa rede xeral de saneamento.

Falouse das verteduras que se producen no río Listres, feito ante o cal os representantes da administración local e galega, comprometéronse a solucionar sellando o aliviadoiro antigo polo cal se poden producir verteduras e alongar o novo para que non fique na praia.

O persoal técnico detallou algunhas das causas polas que se poden estar a producir os cheiros; presenza de augas residuais de industrias e as filtracións de auga salgada. Ante isto, comprometéronse a buscar solucións para evitar que se coe auga salgada da rede de sumidoiros e facer que as augas residuais sexan depuradas en orixe.

En relación a isto último, a conselleira de Medio Ambiente comprometeuse, xunto co Concello de Ribeira, a vixiar os parámetros de vertedura e a depuración das augas industriais para que as industrias depuren correctamente os residuos.

Informouse que desde hai uns cantos días, xa se envían os residuos de Ribeira e Palmeira cara a EDAR que estiveron temporalmente desviados ao Touro.

Acordouse realizar unha nova xuntanza a finais de abril ou a comezos de maio para falar da diagnose que está a realizar o persoal técnico para procurar unha solución. Nese momento mirarase sese poden facer actuacións que minimicen os problemas ou se hai que facer algunha actuación de maior calado.

Por parte do BNG, pedímoslle ás diferentes administracións que mantivesen informada á veciñanza dos pasos que se van producindo mediante a páxina web, bandos municipais e xuntanzas con representantes da EDAR.

O compromiso do BNG é que o sistema de depuración funcione correctamente sen causar molestias á veciñanza, polo que tal e como dixemos en reitaradas ocasións, non queremos que se recepcione a obra até que todo funcione correctamente.

Neste senso, tal e como levamos facendo, o BNG seguirá reclamando información periódica sobre as actuacións que se van realizando.

Imaxe: Carmela Queijeiro – La Voz de Galicia

O BNG pide regularizar a situación dos terreos públicos de Couso

Desde o Bloque Nacionalista Galego somos coñecedoras e coñecedores de que en Couso existen terreos, que están recoñecidos como montes de titularidade pública. Os bens públicos, é dicir os bens que pertencen ao pobo, axústanse, segundo a lei 33/2003, do 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas, ao seu carácter de inalienabilidade, inembargabilidade e imprescritibilidade. Isto quere dicir que a súa titularidade non se poden vender ou ceder nin extinguir por moitos anos que pasen.

No BNG somos conscientes de que hai aproximadamente 100 anos, os poderes públicos cedéronlle o dereito de traballar terras situadas en Couso a persoas que non tiñan suficientes recursos, esta medida adoptouse ante un período de grandes dificultades económicas e sociais. Esta situación foi perpetuándose e moitas persoas facían transmisións dese terreo público sen que ninguén o impedise. Durante décadas existíu un desleixo por parte dos diferentes gobernantes da administración local que nunca quixeron regular esta circunstancia, o cal nos leva á situación actual; terreos con valados, cancelas e vivendas construídas en terreo público.

Entendemos que debemos chegar a un acordo coas persoas propietarias das vivendas que están levantadas en terreo de titularidade pública, e non podemos permitir a construción de novas vivendas, valados e cancelas. É evidente que existen dificultades pois non é viábel nin lóxico expulsar ás veciñas e veciños de Couso das súas casas, mais tampouco podemos seguir sen facer nada e mirando para outro lado, pois é o noso deber e compromiso defender os bens públicos e o interese xeral deste concello.

O Concello de Ribeira terá en 2017 un Inventario de Bens Municipais, algo moi necesario que permitirá defender e evitar perdas do patrimonio que é de todas e todos, mais o desleixo das persoas que ostentaron responsabilidade de goberno foi tal que esta eiva chega ao nosos días, de aí a nosa solicitude para evitar a perda de miles de metros cadrados. O momento de regular a situación dos terreos de Couso é agora, non perdamos a oportunidade.

Por todo isto, o BNG solicitou o seguinte:

Que o Concello de Ribeira en base á recoñecida a titularidade pública emprenda todas as accións que sexan necesarias para que se reclame a ocupación e dispoñibilidade das parcelas de Couso que foron cedidas no seu momento e seguen sendo de propiedade municipal. 

Imaxe: Marcos Creo. La Voz de Galicia.

Veciñanza de Aguiño solicítalle ao BNG melloras en seguridade viaria

O BNG prosegue coa campaña de participación veciñal Parroquias con Voz, onde o grupo municipal nacionalista visita as parroquias para escoitar e recoller as demandas da veciñanza. Estas demandas serán trasladadas ao Concello de Ribeira para que sexan incorporadas ao Orzamento de 2017. Deste xeito a veciñanza vai poder condicionar parte dese Orzamento e protagonista na toma de decisións políticas. O BNG estivo na parroquia de Aguiño.

5ª xuntanza, Aguiño

As veciñas e veciños de Aguiño que se achegaron á xuntanza trasladáronlle aos concelleiros nacionalistas a necesidade de ampliar o programa de Axuda no Fogar xa que, houbo varias persoas que estaban en lista de agarda. Ante esta demanda o BNG proporá aumentar a partida destinada a este fin no Orzamento de 2017.

Na xuntanza tamén se falou da necesidade de que se asfalte a estrada Francisco Lorenzo Mariño xa que a súa situación actual supón un risco para a seguridade dos vehículos que transiten por ela. Nesta mesma materia tratouse de que hai que tomar medidas para calmar o tráfico e reducir a velocidade da rúa Castelao, xa que na actualidade os vehículos transitan a unha elevada velocidade co conseguinte perigo para as persoas que empregan a casa da cultura, o auditorio e os campos de fútbol, nomeadamente mozas e mozos.

O BNG visita a EDAR para comprobar o seu funcionamento

Os concelleiros do BNG, Xosé Vázquez Cobas e Luís Pérez Barral inspeccionaron a Estación de Augas Residuais (EDAR) de Ribeira acompañados do director da obra, a responsábel de Augas das Concas de España (ACUAES) e dun responsábel de Augas de Galiza, da enxeñeira municipal, alcalde e outros edís. Esta visita realizouse grazas a unha solicitude realizada polo BNG.

Características da depuradora
A depuradora de Ribeira, supuxo un investimento de máis de 20 millóns de euros ten unha capacidade para 29.721 m³/día o que significa que pode atender a unha poboación de 32.500 habitantes equivalentes. A EDAR de Ribeira conta cun emisario de 1075 metros (476 terrestres e 600 submarinos) que verte os residuos depurados a uns 27m de profundidade. A depuradora que lle dá servizo ás parroquias de Palmeira, Ribeira, Carreira, Castiñeiras e Aguiño conta con 7 tanques de tormenta nos que recolle a auga.

Sistema de depuración
O sistema de depuración é unitario, isto quere dicir que malia que nas obras novas xa se están separando, as augas pluviais e as fecais trátanse de maneira conxunta. As augas canalízanse cara a depuradora, unha vez que augas residuais chegan á EDAR pasan por un pretratamento (imaxe 1) onde se lle retiran os sólidos maiores de 3 mm, despois pasan a un tanque reactor biolóxico (imaxes 2 e 3) onde se osixena a auga para facer que os microorganismos presentes na auga eliminen os restos orgánicos de xeito natural. Con este proceso tamén se consegue que as graxas suban e poidan redirixilas a un espesador de fangos.

Unha vez realizado este proceso a auga pasa unha decantación secundaria (imaxes 4) onde se deixa repousar para que a materia orgánica restante poida sedimentarse no fondo para que o aspirador a recolla para levala ao espesador de fangos e unhas centrífugas (tambores onde se lle quita a auga) para logo depositalos nun recipiente pechado para o seu traslado por un xestor autorizado para a reciclaxe ou queima.

Finalmente a auga vai a un tratamento terciario (imaxe 5) no que se pasa a auga por un sistema de filtrado para despois ser sometida a luz ultravioleta para mellorar a calidade da auga que se vai verter no mar polo emisario sumarino.

Onde hai problemas?
Os problemas da EDAR non radican no punto final, na estación depuradora, que funciona correctamente, senón que se están a producir nos tanques de tormenta, nomeadamente no tanque de tormenta de Areeiros, o segundo de maior capacidade dos 7 existentes situados nas Carolinas, Pedra Pateira, Ameixida, Revolta, Castiñeiras, Areeiros e Aguiño.

Os tanques de tormenta serven para recoller os primeiros 20 minutos das augas pluviais que se recollen cando chove abundantemente. Nestes tanques tamén se fai un filtrado dos sólidos máis grandes para evitar ter que bombealos até a planta. Estes sólidos retíranse de maneira periódica.
O problema dos cheiros provén de diversos factores entre os que destacan:

Distancia: os residuos teñen que percorrer unha distancia longa máis de 10km entre Ribeira e a EDAR o que provoca que os residuos consuman o osíxeno e vaian fermentando problema que se ve agravado pola infiltracións de auga salgada: que provocan reaccións químicas coas augas residuais.
Falta de desodorización: o sistema debe ser reaxustado xa que non facilita a suficiente renovación de osíxeno
Residuos industriais: estes residuos mestúranse cos urbanos provocando reaccións químicas que producen cheiros.
Depósito e bombeo insuficiente: a empresa nun primeiro momento bombeaba por debaixo dos estándares marcados polo que os residuos acumulábanse nos tanques de tormenta e provocaban sedimento.

Solucións
As solucións foron apuntadas no estudo da rede de colectores e tanques de tormenta que encargou o concello a unha empresa de enxeñería especializada, EPTISA (Consultar Proxecto) e que sinala as seguintes cuestións:

- Evitar as infiltracións de auga mariña nos puntos nos que está detectada, principalmente en Palmeira e nos puntos que se detecten.
- Paralizar a entrada no sistema de saneamento urbano de residuos industriais que alteran, xunto coa auga salgada, a composición química dos urbanos provocando cheiros.
- Reforzar a desodorización dos tanques de tormenta e a súa limpeza para evitar que se produzan cheiros.
- Mellorar o sistema de venteo dos sifóns así como sometelos a pequenas obras de melloras e, nomeadamente, no sifón final.
- Solventar os problemas hidráulicos reaxustando a potencia das bombas á carga de augas residuais que se atopan en circulación.

O sistema esta en período de probas, no suposto de persistiren os problemas a postura do BNG é que se implementen todas as medidas acaídas que fosen precisas para solucionar o problema. Estas medidas deberán ser tomadas segundo criterios técnicos a raíz dunha comisión de especialistas na materia creada ao efecto. De ningún modo o BNG está disposto a aceptar unhas obras que causen problemas na veciñanza. Do  mesmo xeito o BNG expuxo a necesidade de rematar cos focos de contaminación dirixíndoos á rede de sanemanto xeral e púxose como exemplo o foco de contaminación que existe no porto de Ribeira.
Na visita tamén se falou da necesidade de levar ata o mar o punto de aliviadoiro dos Areeiros e non deixalo no río xa que este apenas ten saída ao mar.

A postura do BNG é que o Concello de Ribeira non debe recepcionar a obra se non están todas as deficiencias subsanadas e o sistema no seu conxunto estea funcionando correctamente sen crear prexuízos aos veciños e veciñas.